Εμπιστοσύνη και αγάπη

Raising leaders by heart, GESS Dubai, 14-16 MARCH 2017, Dubai
13/11/2016
Το θαύμα της επαφής
05/01/2017

trust-acrobats-300x159-1Ο Αινστάιν είπε κάποτε πως «όποιος είναι απρόσεκτος με ζητήματα αλήθειας σε μικρά πράγματα, δε μπορεί να είναι άξιος εμπιστοσύνης σε σημαντικά θέματα».
Πως συνδέονται λοιπόν οι αξίες της ζωής… αλήθεια, εμπιστοσύνη, αγάπη, ασφάλεια…. σαν κρίκοι στην αλυσίδα της ζωής…
Γι αυτό σε όλες μας τις σχέσεις προσωπικές, κοινωνικές, επαγγελματικές περισσότερο από την αγάπη μας πρέπει να καλλιεργήσουμε την εμπιστοσύνη μας. Δε δυναμώνει μόνο τις σχέσεις μας, αλλά κυρίως τις κρατά ζωντανές.
Εϊναι πιο ωφέλιμο και ζωογόνο σε όλους τους τομείς της ζωής μας να λέμε σε κάποιον «σ’ εμπιστεύομαι» από το να λεμε «σ’ αγαπώ» γιατί μπορεί να μην εμπιστεύεσαι πάντα το πρόσωπο που αγαπάς, αλλά αγαπάς πάντα το πρόσωπο που εμπιστεύεσαι.
Ας χτίσουμε λοιπόν σχέσεις «εν πίστη» για να κατοικήσουμε «εν αγάπη».

Einstein once said that «whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted in important matters.»
How strange is the connection between the values ​​of life … truth, trust, love, security …. like links in the chain of life …
That is why in all our relationships as personal, social, professional more than our love  is essential to cultivate our confidence. Not only strengthens our relations, but mainly keeps them alive.
It is more beneficial and invigorating in all areas of our lives to tell someone «I trust you» than to say «I love you» because you can not always trust the person you love, but you love always the person you trust.
So, let us build «in trust» to dwell «in love».